Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» !

/
0 Comments
Δημοσιεύθηκε η Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
Α. Τα εδάφια δεκαοκτώ έως είκοσι δύο της παραγράφου 1.2 «Σύντομη περιγραφή - Διάρκεια Προγράμματος» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίστανται ως εξής:

«Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (31.12.2015).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος όσον αφορά τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους λήγει στις 31.12.2015, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του κανονισμού 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει. Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες για την καταβολή δανείων από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον» και την επιδότηση επιτοκίου, όπου:

α) καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 15.12.2016

β) η επιδότηση επιτοκίου είναι επιλέξιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου και το σχετικό ποσό που αφορά στην επιδότηση επιτοκίου για την περίοδο μετά την 30/11/2016 μεταφέρεται από το Ταμείο Εξοικονομώ κατ' Οίκον σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που τηρείται στο όνομα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση C(2015) 2771/30.04.2015.

Για τις αιτήσεις που υπάγονται στο Πρόγραμμα μετά την 1.1.2016, καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης, που αφορά σε εθνικούς πόρους, ορίζεται η 30.06.2017.». 

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ